หน้าแรก

  แพน รีนิวเอเบิล เริ่มประกอบธุรกิจในปี 2557 (2014) เป็นแหล่งจำหน่ายพลังงาน

แสงอาทิตย์ครบวงจรสำหรับจำหน่ายให้ลูกค้าที่ต้องการผลิตไฟฟ้าใช้เอง

และผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทางด้านพลังงาน สำหรับการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสง

อาทิตย์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดที่สำคัญมากสำหรับประเทศไทยและ

ภูมิภาคอาเซียน

สินค้าหรือบริการของ แพน รีนิวเอเบิล ของเราได้แก่  

แผงเซลล์แสงอาทิตย์, อินเวอร์เตอร์, อุปกรณ์ติดตั้ง, สายไฟฟ้าและ อุปกรณ์ไฟฟ้า

สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบปั้มน้ำสำหรับการสูบจ่ายน้ำเพื่อการชลประทาน

เพื่อการเกษตรกรรมสมัยใหม่ โดยเฉพาะการจ่ายน้ำโดยใช้สปริงเกอร์หมุน

หรือการใช้น้ำหยดสำหรับการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อการประหยัดน้ำและ

ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ,ระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์,หลอด แอล อี ดี ไลน์ติ้ง

 จุดเด่นของเว็บไซต์ของเรา ได้แก่ อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และระบบปั้มน้ำใช้พลังงานแสงอาทิตย์